Jak uzyskać refundację?

Logo Funduszy Europejskich, Flaga Polski, Logo PARP i Unii Europejskiej

Aby otrzymać refundację kosztów szkoleń i/lub studiów podyplomowych, firma musi spełniać wszystkie niżej wymienione warunki:

WARUNEK 1
Prowadzić działalność (co wynika z zapisów w CEiDG / KRS) w ramach sektora turystycznego: PKD: N.79 oraz I.55 i I.56 (działalność turystyczna, hotelarska lub gastronomiczna)

WARUNEK 2
Należeć do sektora mikro, małych lub średnich (link do weryfikacji wielkości firmy) i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do CEIDG lub KRS.;

WARUNEK 3
Spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

 

Jeśli spełnione są te warunki – firma może uzyskać 80% lub 100% refundacji kosztów szkolenia lub/i studiów podyplomowych z tematyki zgodnej z Rekomendacjami nr 4 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki

Krok 1: Zgłoszenie do projektu (w celu uzyskania dofinansowania)

Należy wypełnić i wysłać krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Po wysłaniu zgłoszenia Operator (Certes Sp. z o.o.) na podany w ww. formularzu adres mailowy wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacjami i formularzami do wypełnienia w celu dalszej weryfikacji.

Krok 2: Dokumentacja

W trakcie trwania naboru (nabory ogłaszane są średnio co 2 miesiące) należy zalogować się na platformę (dostęp do platformy otrzymają wyłącznie osoby zarejestrowane przez stronę PARP) i wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez Operatora, będą Pastwo zobowiązani o dostarczenie oryginałów do Biura Projektu w terminie podanym podczas naboru.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o przeczytanie Regulaminu rekrutacji. i zapoznanie się ze wzorami dokumentów.

Krok 3: Weryfikacja

Operator sprawdza przysłane formularze, dokonując weryfikacji , w tym poprzez sprawdzenie firmy w dostępnych rejestrach; KRS, CEiDG, Pomocy de minimis/publicznej, VAT itp.

Po weryfikacji dokumentów otrzymasz informację o zakwalifikowaniu się firmy do wsparcia lub odmowie wsparcia.

W oczekiwaniu na weryfikację, zarejestruj firmę (o ile wcześniej tego nie dokonałeś) i pracowników w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i utwórz profil uczestnika instytucjonalnego czyli profil firmy. Link do BUR.

Jeśli jesteś właścicielem jednoosobowej działalności to tworzysz profil dla firmy i rejestrujesz się jako pracodawca a następnie rejestrujesz się jako pracownik.

Jeśli nie wiesz jak się zarejestrować w BUR zwróć się do Operatora o pomoc.

Operator nadaje firmie w BUR numer ID wsparcia.

Ty wybierasz szkolenie w BUR i podpisujesz z Operatorem Umowę o refundacji.

Krok 4: Szkolenie

Korzystasz (Ty i Twoi pracownicy, zatrudnieni na umowy o pracę) ze szkoleń. Jesteś zobowiązany do skorzystania z usługi w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy o refundacji. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą być przedłużone za pisemną zgodą Operatora.

Dokonujesz zapłaty firmie szkoleniowej za szkolenie.

Krok 5: Rozliczenie

W ciągu 14 dni po zakończeniu szkolenia przesyłasz do Operatora dokumenty rozliczające usługę:

  • kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) faktury za usługę;
  • potwierdzenie dokonania przelewu bankowego;
  • oświadczenie o wniesienie wkładu w postaci wynagrodzeń (jeśli dotyczy);
  • kopie certyfikatów uczestników szkolenia, zaświadczenie zawierające informacje (wymienione w umowie o refundację),
  • wydruki ankiet ocen usługi dokonanych przez uczestników szkolenia (oraz przez Firmę) w BUR;
  • wyniki pre i post testów uczestników szkolenia, w celu udokumentowania liczby uczestników, którzy podnieśli kompetencje w rezultacie szkolenia.

Krok 6: Refundacja środków

Niezwłocznie (max w ciągu 14 dni) po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych, pod warunkiem ich kompletności i prawidłowości oraz braku zastrzeżeń do realizacji usługi , Operator przekazuje kwotę refundacji (80% kosztów usługi) na rachunek bankowy firmy podany w załączniku Z9a.

Warunkiem niezwłocznego przekazania kwoty refundacji jest dostępność/przekazanie funduszy przez PARP, z przeznaczeniem na refundację na rachunek Operatora projektu.

PAMIĘTAJ! Na każdym etapie możesz liczyć na pomoc Operatora (w tym także przy wypełnianiu formularzy, wyborze firmy w BUR ) – jeśli zajdzie potrzeba, udzielimy informacji i pomocy. Jeśli będą jakieś niejasności czy pytania, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Cenimy sobie i preferujemy bezpośredniość, współpracę i wymianę opinii. Mail do help desku: turystyka@certes.pl