O projekcie

Jeśli działasz w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej (PKD N.79  i/lub I.55, I.56) i Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń oferowanego w ramach projektu „ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesna kadry sektora TURYSTYKA”, realizowanego przez CERTES Sp. z o.o.

Jeśli działasz w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej (PKD N.79  i/lub I.55, I.56) i Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń oferowanego w ramach projektu „ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesna kadry sektora TURYSTYKA”, realizowanego przez CERTES Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Wartość Projektu wynosi 2.203.009,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.844.609,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce (Rekomendacja nr 4 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki).

Szkolenia realizowane są (co do zasady) przez firmy szkoleniowe/uczelnie zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl), co gwarantuje ich wysoką jakość.

Refundacja wynosi do 80% wydatków poniesionych na szkolenia i studia.

Jednocześnie maksymalna kwota usługi rozwojowej na osobę wynosi 8.000,00 zł, co daje dofinansowanie w wysokości 6.400,00 zł na jednego uczestnika, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika zawartej w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu oraz w Regulaminie rekrutacji.

Refundacja stanowi pomoc de minimis (https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis)

Jesteś zainteresowany?
Napisz: rozwojturystyki@certes.pl lub zadzwoń 530 467 527.

Projekt przewiduje wsparcie dla 224 właścicieli firm i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń w następujących obszarach tematycznych:

 • Obsługa w turystyce zdrowotnej (180 h szkolenie lub studia podyplomowe)
 • Zarządzanie pracą restauracji (90 h szkolenie)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu (180 h studia podyplomowe)
 • Zarządzanie w branży MICE (30 h szkolenie)
 • Zarządzanie międzykulturowym i międzypokoleniowym zespołem (16 h szkolenie)
 • Prawo pracy i standardy pracy w sektorze turystyki (16 h szkolenie)
 • Kurs języka ukraińskiego dla menadżerów (dla obywateli z Polski) (80 h szkolenie)
 • Kurs języka polskiego (dla obywateli z Ukrainy) (80 h szkolenie)

Na etapie rekrutacji, Przedsiębiorcy otrzymują dodatkowe punkty, w następujących kategoriach:

 • skierowanie do udziału w projekcie kobiet: +5 pkt;
 • skierowanie do udziału w projekcie osób z niepełnosprawnością: +5 pkt;
 • skierowanie do udziału w projekcie osób powyżej 50 r.ż.: +5 pkt;
 • skierowanie do udziału w projekcie osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED3 włącznie)+ +5 pkt;


UWAGA!

Jeśli nie widzisz interesującej dla Ciebie oferty w Bazie Usług Rozwojowych, pomożemy Ci zamówić taką ofertę w Bazie Usług Rozwojowych.

Wytyczne odnośnie szkoleń znajdują się w Rekomendacjach Rady Sektorowej.

Maksymalne kwoty dofinansowania za szkolenia wynoszą:

 • Obsługa w turystyce zdrowotnej (szkolenie lub studia podyplomowe) - 5.040 zł /180h /osobę
 • Zarządzanie pracą restauracji (szkolenie) - 5.040 zł /90h /osobę
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu (studia podyplomowe) - 5.040 zł /180h /osobę
 • Zarządzanie w branży MICE (szkolenie) - 2.010 zł /30h /osobę
 • Zarządzanie międzykulturowym i międzypokoleniowym zespołem - 656 zł /16 h /osobę
 • Prawo pracy i standardy pracy w sektorze turystyki - 752 zł /16 h /osobę
 • Kurs języka ukraińskiego dla menadżerów (dla obywateli z Polski) - 800 zł /80 h /osobę
 • Kurs języka polskiego (dla obywateli z Ukrainy) - 800 zł /80 h /osobę