O projekcie

Jeśli działasz w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej (PKD N.79  i/lub I.55, I.56) i Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń oferowanego w ramach projektu „ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesna kadry sektora TURYSTYKA”, realizowanego przez CERTES Sp. z o.o.

Jeśli działasz w branży turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej (PKD N.79  i/lub I.55, I.56) i Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości dofinansowania szkoleń oferowanego w ramach projektu „ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesna kadry sektora TURYSTYKA”, realizowanego przez CERTES Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2022 r.

Wartość Projektu wynosi 2.203.009,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.844.609,00 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce (Rekomendacja nr 4 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki).

Szkolenia realizowane są (co do zasady) przez firmy szkoleniowe/uczelnie zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl), co gwarantuje ich wysoką jakość.

Refundacja wynosi do 80% wydatków poniesionych na szkolenia i studia.

Jednocześnie maksymalna kwota usługi rozwojowej na osobę wynosi 8.000,00 zł, co daje dofinansowanie w wysokości 6.400,00 zł na jednego uczestnika, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika zawartej w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

Refundacja stanowi pomoc de minimis (https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis)

Jesteś zainteresowany?
Napisz: rozwojturystyki@certes.pl lub zadzwoń 22 353 82 20.

Projekt przewiduje wsparcie dla 224 właścicieli firm i ich pracowników w zakresie dofinansowania szkoleń w następujących obszarach tematycznych:

  • Obsługa w turystyce zdrowotnej (szkolenie lub studia podyplomowe)
  • Zarządzanie pracą restauracji (szkolenie)
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu (studia podyplomowe)
  • Zarządzanie w branży MICE (szkolenie)

Na etapie rekrutacji, Przedsiębiorcy otrzymują dodatkowe punkty, w następujących kategoriach:

  • skierowanie do udziału w projekcie kobiet: +5 pkt;
  • skierowanie do udziału w projekcie osób z niepełnosprawnością: +5 pkt;
  • skierowanie do udziału w projekcie osób powyżej 50 r.ż.: +5 pkt;
  • skierowanie do udziału w projekcie osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED3 włącznie)+ +5 pkt;


UWAGA!

Jeśli nie widzisz interesującej dla Ciebie oferty w Bazie Usług Rozwojowych, pomożemy Ci zamówić taką ofertę w Bazie Usług Rozwojowych.